رویدادهای اقتصادی رونمایی لایحه بودجه از اوراق قابل انتشار در بورس ۹۶ - رویدادهای اقتصادی

رونمایی لایحه بودجه از اوراق قابل انتشار در بورس ۹۶

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 1 سال پیش ارسال شدهرونمایی لایحه بودجه از اوراق قابل انتشار در بورس ۹۶

در بند«الف» تبصره ۵لايحه بودجه سال ۹۶به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها اجازه داده شده، با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و ماده ۸۸قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف ۱۰۰هزار ميليارد ريال، اوراق مشاركت ريالي يا صكوك، منتشر كنند.

  • ۲۰۰هزار ميليارد ريال اوراق مالي ريالي و ارزي

در بند «ب» نيز به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۲۰۰هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي به‌صورت ريالي و ارزي منتشر كند. در بند ج اين تبصره آمده اوراق فروش نرفته قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق است.

  • ۵۰هزار ميليارد ريال صكوك شهرداري‌ها

در بند«د» نيز به شهرداري‌ها اجازه داده شده با رعايت قانون بازار اوراق بهادار تا سقف ۵۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و صكوك منتشر كنند. حداقل ۵۰درصد از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.

  • ۷۵هزار ميليارد ريال اسناد خزانه ۳ساله

در بند«ه» تبصره ۵لايحه بودجه ۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه را با سررسيد يك تا ۳ سال صادر و به قيمت اسمي تا سقف ۷۵هزار ميليارد ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد خزانه از پرداخت هرگونه ماليات معاف شده است.

  • انتشار اوراق تسويه خزانه

در بند« و» اين تبصره به دولت اجازه داده شده در سال ۹۶بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را با مطالبات قطعي دولت تا مبلغ ۵۰هزار ميليارد ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند.

  • ۱۰۰هزار ميليارد ريال اسناد خزانه سالانه

در بند«ز» تبصره ۵ هم به دولت اجازه داده شده تا ۱۰۰هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اين اسناد را قبل از پايان سال تسويه كند. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس قابل دادوستد است. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري است.

  • ۵۰هزار ميليارد ريال اوراق ۵ساله

در بند«ح» اين تبصره تأكيد شده: به دولت اجازه داده مي‌شود براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۶تـا ۵۰هزار ميليارد ريال اوراق اسلامي با سررسيد تا ۵ساله منتشر كند. اصل و سود اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و از محل رديف‌هاي مندرج در بودجه و يا سرجمع بودجه تسويه مي‌شود.

  • ۵۰هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ارزي- ريالي

در بند«ط» لايحه بودجه به وزارت نفت اجازه داده شده با تصويب شوراي اقتصاد براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه تا سقف ۵۰هزار ميليارد ريال و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق اقدام كند.

  • ۳ميليارد دلار اوراق مالي ارزي- ريالي

در بند«ي» به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شده به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سررسيد شده، به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف ۳ميليارد دلار از محل انتشار اوراق مالي ارزي- ريالي استفاده كند.

  • اموال غيرمنقول دولت؛ پشتوانه صكوك

در بند«ك» اين تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده براي پشتوانه قرار دادن دارايي‌هاي دولت در انتشار اوراق صكوك يا ساير اوراق اسلامي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) را تاسيس كند.

  • انتشار صكوك براي قوه قضاييه و مقننه

براساس اين قانون انتشار صكوك اسلامي براي دستگاه‌هاي وابسته به قوه قضاييه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غيرقوه مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنهاست.


این مطلب توسط loc ارسال شده :